Řekli o nás

 • SiemensLogo„Společnost Develor Czech s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele školení tzv. měkkých dovedností v rámci EU projektu „Vzdělávání zaměstnanců Siemens Engineering a.s. - v oblastech, které jsou klíčové pro jejich profesní úspěch - jazyky, měkké dovednosti a projektové řízení. V průběhu projektu proškolil skupinu našich mistrů, vedoucích montérů, vedoucích staveb a skupinu projektových manažerů.

  Všechna realizovaná školení vedla lektorka Jana Horáková, která si svým přístupem účastníky dokázala získat a ačkoliv se jedná o náročnou skupinu, realizující zakázky na různých místech ČR a časově velmi vytíženou, dokázala je paní Horáková pro svá školení nadchnout a zpětná vazba od účastníků byla velice dobrá. Naši zaměstnanci ocenili především využití osobnostní typologie Insights a možnost okamžité aplikace nových poznatků v praxi.

  Spolupráce s dodavatelem byla bezproblémová. Příjemné bylo, že jsme po celou dobu komunikovali pouze s jedním určeným zástupcem společnosti – panem Martinem Hoidarem, který veškeré naše požadavky jak na obsah školení tak na technické a logistické zajištění celého projektu vyřizoval operativně.”

 • SES Timace"So spoločnosťou DEVELOR sme začali spolupracovať v tomto roku na firemnom programe zlepšovania manažérskych schopností majstrov vo výrobe prostredníctvom Akadémie majstrov. Úloha týchto líniových manažérov je pre našu spoločnosť nenahraditeľná, pretože od ich motivácie a miery stotožnenia sa s firemnými cieľmi závisí či budeme mať dostatok spokojných a stabilizovaných zamestnancov vo výrobe, ktorí nám pomôžu naplniť naše rozvojové ciele. Vzhľadom na vysoké hodnotenie absolvovaného programu majstrami, sme sa rozhodli obdobné vzdelávanie poskytnúť aj ich nadriadeným- vedúcim výrobných prevádzok. A opäť sme oslovili DEVELOR, pretože sme boli maximálne spokojní s ich proaktívnym prístupom a schopnosťou pripraviť program na podmienky našej výrobnej spoločnosti. Oceňujeme tiež profesionálny výkon trénera a jeho záujem vytvoriť priestor pre diskusiu manažérov rôznych úrovní riadenia."

 • t-mobile"Se společností DEVELOR spolupracujeme již přes 3 roky. Za tu dobu jsme měli možnost vytvořit skutečný partnerský vztah, kdy nejlepší rozvojová řešení vznikají společnými silami.

  CO SE NÁM NA DEVELORU LÍBÍ, CO OCEŇUJEME:

  Ceníme si zejména jejich individuálního přístupu, který vždy respektuje naše konkrétní potřeby. Jako jedni z mála dodavatelů na trhu dokážou velmi dobře reflektovat vstupy jak ze strany HR development jako zadavatele, tak ze strany manažerů. Navrhované řešeni je tedy opravdu „na míru" a zapadá nejen do firemní kultury, ale i do celkové situace ve firmě. Velmi důležitým aspektem je také jejich moderní pojetí manažerského rozvoje, kdy nespoléhají na standardní a zaběhnuté nástroje a formáty, ale snaží se jít s dobou a překvapit nás vždy s něčím novým."

  NA ČEM S DEVELOREM SPOLUPRACUJEME:

  V minulosti jsme spolupracovali např. na rozsáhlém změnovém projektu "Lean Telco" zaměřeném na zjednodušení a zefektivnění fungováni firmy a debyrokratizaci všeho, co lze zjednodušit. Výstupem workshopů, facilitovaných Petrem Moravcem, byli závazky, které si manažeři odnesli a jejichž plnění se sledovalo pomoci SMS. Plnění těchto závazků ve vysoké míře způsobilo plošné zjednodušení interních procesů.

  Již 3. rokem se věnujeme rozvoji manažerů, kde spolupracujeme na různých tématech. V minulých rocích jsme pracovali na rozvoji v rámci řízení změn a osobní odpovědnosti. Letos jsme v spolupráci rozběhli program zaměřený na „osvěžení" manažerských dovedností, kdy Develor přišel se zajímavým nápadem udělat ho formou společenské hry. Tento přístup se osvědčil a pozitivní zpětná vazba na sebe nenechala čekat.

  PROČ A KOMU DEVELOR DOPORUČUJEME:

  Společnost DEVELOR doporučujeme, pokud máte možnost vytvořit dodavateli prostor a pokud jste připraveni zapojit společné síly a podpořit dodavatele informačně. Tento přístup se osvědčil i nám a díky tornu můžeme vidět skutečnou změnu a výsledky rozvojových programů, do kterých investujeme."

 • Gedeon-Richter-logo2"S Develorem spolupracujeme od roku 2011 na rozvoji našeho obchodního týmu. V rámci manažerského workshopu jsme identifikovali business cíle projektu, cílovou skupinu a klíčová chování, na jejichž rozvoj jsme projekt následně zaměřili. Formou stínování a workshopů Develor zanalyzoval aktuální úroveň našich  medicínských reprezentantů a area sales manažerů. Na získaných výstupech vytvořil rozvojový program, který přesně vychází z našich potřeb a sleduje stanovené business cíle. Místo očekávaných školení medicínských reprezentantů přišel Develor s návrhem vytrénovat našeho interního trenéra, který bude rozvojový program dále šířit samostatně. V současné době již probíhají jednotlivá školení a s Develorem pracujeme na měření jejich efektu a toho, do jaké míry účastníci využívají vše v praxi.  Ačkoliv byl celý tento projekt náročný, tak díky tomuto přístupu z něj vycházíme s tím, že vlastníme know-how, umíme ho školit a Develor využíváme i nadále na další projekty. "

 • CEZ“Školení vedená Janou Horákovou nám přinesla hmatatelné výsledky ve zvýšení prodejů a zlepšení výkonnosti týmu. Supervizorky, které školením prošly, velice jednoduše pod vedením Jany zavedly získané vědomosti do praxe. Zvláště oceňumeme "hands on" přístup, kdy Jana pouze nepředává vědomosti ve školící místnosti, ale aktivně pomáhá vše zavést do praxe. Velice rychle nasála atmosféru ve firmě a team leadrům pomohla sestavit konkrétní akční plán, který vedl ke zlepšení nejenom prodejních výsledků, ale také ke zlepšení atmosféry a vztahů v týmu. Supervizorky se naučily, jak aktivně naslouchat lidem, nechat je navrhnout řešení, předávat zpětnou vazbu a delegovat. Většina informací se velmi dobře převáděla do praxe.”

 • confal"Zhodnotenie školenia Develor zameraného na sociomapovanie: So spoločnosťou Develor spolupracujeme od roku 2010. Cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce bolo výrazne podporiť’ akcieschopnosť’ tímu Confal, a.s., okrem iného aj prostredníctvom zmeny systému výkonovej motivácie pracovníkov. Tréneri a konzultanti Develor sa v rámci realizácie projektu primárne zamerali na prenastavenie systému odmeňovania, zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré zahrňovali aj úpravy právomocí a náplní práce, navrhli nové štandardy riadenia projektov.

  V súvislosti so zavedením týchto zmien bolo potrebné názorným spôsobom zmerať, aký dopad má projekt na chod firmy najmä v oblasti tímovej spolupráce. Konzultanti Develor navrhli ako efektívnu možnosť’ merania tímové sociomapovanie, kedy na atraktívnej mape jednotlivci z vedenia tímu vedeli za pomoci konzultantov interpretovať’ súdržnosť’ tímu, frekvenciu a kvalitu komunikácie a existujúce vzájomné interakcie. Hlbšou analýzou máp bolo následne možné posúdiť’ vplyv realizovaných zmien počas trvania projektu a zároveň identifikovať’ priestor na potrebné ďalšie zmeny a zlepšenie.

  Všetci zúčastnení výsledky a samotné tímové sociomapovanie prijali pozitívne a otvorene, mnohé veci, ktoré sme dovtedy neboli schopní pomenovať’ a iniciovať’ k nim vzájomnú výmenu názorov, sme vďaka názorným mapám nášho kolektívu vedeli konštruktívne prediskutovať’. Zvolenú metódu považujeme za veľmi šťastné riešenie a v budúcnosti plánujeme zrealizovať takéto sociomapovanie znova."

 • logo-vub“Spoločnosť Develor sme vybrali na zabezpečenie rozvoja našich špecialistov vzdelávania, lektorov a manažérov rozvoja, ktorých sme chceli posilniť v zručnostiach ako identifikácia vzdelávacích potrieb, tvorba rozvojových aktivít, vyhodnotenie dopadu rozvoja implementácia výsledkov hodnotení do praxe. Naša primárna snaha bola zabezpečiť čo najväčšiu mieru efektivity vzdelávania ľudských zdrojov a tým podporu stratégie našej organizácie. Očakávali sme, že naši kolegovia budů po absolvovaní školenia vedieť lepšie vystupovať v roli konzultanta a účinne spolupracovať s našimi internými zákazníkmi. V osobe lektorky Martiny Georgievovej sme našli skúseného partnera, který dokázal splniť naše očakávania. Súčasťou programu bolo aj realizovanie interných projektov v rámci skupiny VÚB pre rozne cieľové skupiny, kedy naši špecialisti vzdělávania dostali príležitosť konzultovať svoje postupy s lektorkou. Takto vedený program zabezpečil konzistentnejší dopad rozvoja, ako by bol zabezpečil len samotný tréning. Lektorka sa sústredila nie len na sprostredkovanie nových vedomostí a zručností, ale aj na transfer týchto nových schopností do praxe. Spoluprácu s Develorom vnímame ako vysoko profesionálnu, odporúčame ju pre získanie systematických a trvalých dopadov rozvoja zamestnancov a manažérov.”

 • Opavia"Kľúčovým oddelením našej spoločnosti je Predaj a väčšina našich zamestnancov už prešla rôznymi druhmi školení na predajné zručnosti, time-management , soft-skills atd. Preto ani nebolo jednoduché zostaviť tréningový program , ktorý by našich predajcov ale aj manažérov zaujal a bol pre nich prínosom. Spoločnosť Develor nám na začiatku roka 2007 ponúkla spoluprácu a na základe zistených potrieb nám „ušila tréningový program na mieru“. Ich konkurenčnou výhodou je profesionalita a hlavne osobnostná zrelosť trénera, ktorý dokázal ľudí zaujať príkladmi z praxe. Keďže samotný tréner sám pôsobil niekoľko rokov v prostredí FMCG, mohol tak adekvátne zodpovedať na všetky konkrétne otázky i situácie, s ktorými sa naši obchodníci denne stretávajú. Zamestnanci si jednotlivé tréningy pochvaľovali a ocenili jednak kvalitu tréningov ako aj facilitáciu trenéra, ktorý sa dokázal stotožniť s ich rolou. Zaujímavý a prínosný bol tréning osobnostnej typológie, ktorý prispel k zlepšeniu komunikácie na jednotlivých úrovniach spoločnosti. Spoločnosť Develor radi využijeme aj v budúcnosti, pri realizovani našich tréningových potrieb."

 • logo_SanofiSe společností Develor spolupracujeme dlouhodobě na řadě vzdělávacích a rozvojových projektů. Patří mezi stabilní a spolehlivé dodavatele. Aktuálně s námi Develor spolupracuje v tréninkové oblasti na upevňování našeho kompetenčního modelu a požadovaného chování.

  Dále pracuje s našimi interními lektory, které připravuje na provádění technicky a odborně zaměřených interních tréninků ve výrobní části společnosti Zentiva k.s.

  Lektor Petr Moravec pro nás připravil rozvojový program pro naše nové manažery - JUMP, který je rovněž velmi dobře hodnocen a to zejména pro jeho lektorské zaujetí a provázanost úkolů mezi jednotlivými bloky tréninku, což výrazně napomáhá efektivitě tréninku.

  V rámci Talent managementu využíváme diagnostický nástroj INSIGHTS. Díky jeho jednoduchosti a profesionálnímu přístupu trenérů si účastníci odnášejí řadu praktických námětů pro svůj osobní i pracovní život.

  V neposlední řadě pro nás Develor připravuje týmové workshopy zaměřené na nastavování pravidel vzájemné spolupráce a definování tzv. next steps pro týmy, které pomáhají zvyšovat výkonnost našich zaměstnanců v době dynamicky se měnícího obchodního prostředí a podmínek.

  Na Derveloru nejvíce oceňujeme profesionalitu, pozitivní přístup a to, že programy domýšlejí do úplného konce, tzn., že se nikdy nesmíří pouze s realizací, ale zajímají se o opravdové výsledky programů a jejich dopadů do každodenní praxe a jsou téměř vždy v přemýšlení o krok dále.

   
 • T mobile"So spoločnosťou Develor spolupracujeme na základe výberového konania, ktoré sme ralizovali v prvej polovici roku 2006. Spoločnosť Develor uspela v oblastiach rozvoja manžérskych, soft-skills zručností a rozvoja front-line pracovníkov. V súčasnosti rozbiehame taktiež spoluprácu v oblasti zdokonalovania trénerských zručností interných trénerov. Vo všetkých oblastiach hodnotíme spoluprácu ako vysoko kvalitnú a efektívnu. Develor dokáže plne uspokojiť naše vzdelávacie potreby a priniesť vysokú pridanú hodnotu, ktorá v konečnom dôsledku pomáha naplniť našim kolegom misiu spoločnosti T-Mobile, "Byť najuznávanejšom spločnosťou v oblasti poskytovania služieb". Ako hlavné prednosti Develoru hodnotíme:

  • Kvalitu ponúkaných trénerov, ich trénerské zručnosti a osobné skúsenosti z praxe

  • Kvalitu preberaného obsahu a používané vzdelávacie metódy predovšetkým "na mieru šité" prípadové štúdie a role plays, použitie filmových ukážok"

 • CEZ"V rámci procesu zlepšování našich služeb zákazníkům jsme se na podzim roku 2007 rozhodli pro realizaci dlouhodobého projektu se zaměřením na rozvoj komunikačních a manažerských dovedností. Z výběrového řízení, kterého se zúčastnilo mnoho školících a vzdělávacích institucí, byl vybrán vyprofilovaný a úzký okruh dodavatelů, participujících na projektu. Společnost Develor byla jedním z nich. V rámci projektu a vytyčených cílů s námi zástupci společnosti velice proaktivně spolupracovali. Zároveň se stali krátkodobě i členy týmů, pro které byly jejich tréninky určeny. Díky tomuto přístupu byly vzdělávací aktivity přesně cílené a velice úspěšné. Zpětné vazby účastníků byly jednoznačně pozitivní a stupeň dosažení zadaného cíle dosáhl maximální možné úrovně. Projekt skončil splněním všech zadaných úkolů. Podíl na tomto úspěchu měla zcela jistě i společnost Develor, za což jí patří naše poděkování. Spolupráce se společností Develor je z našeho pohledu kvalitním řešením pro zlepšování manažerských dovedností."

     
 • Personance“Personance spolupracuje se společností Develor Czech od května 2009, kdy zvítězila v řádném výběrovém řízení v rámci grantového projektu Train2GO4IT. Spolupráce je zaměřena na školení manažerských a interpersonálních dovedností v celkovém rozsahu 91 školících dní. Do vzdělávacího projektu jsou zařazeni všichni zaměstnanci skupiny společností.

  Kvalita kurzů i odborná úroveň lektorů Develor byla vždy účastníky hodnocena pozitivně. Na míru šité kurzy přinášejí našim spolupracovníkům příležitost relevantně si rozšířit znalosti ve školených oblastech a růst jejich kompetencí (dovedností) je akcelerován vysokou mírou zařazování interaktivních prvků výuky.

  Spolupráce s firmou Develor byla během výběrového řízení a v průběhu plnění zakázky bezproblémová. Oceňujeme vstřícný přístup a profesionalitu celého realizačního týmu Develor, především tedy výkon školitele pana Petra Moravce a ochotu koordinátorky projektu paní Marie Kolínové.”

 • fortuna"Společnost Fortuna sázková kancelář a.s. začala spolupracovat se společností DEVELOR v roce 2006, když jsme potřebovali připravit program šitý na míru našim specifikám v oblasti sázkového prodeje. Develor se této úlohy zhostil nejlépe a na základě vstupních analýz a mystery shoppingů připravil pro naše zaměstnance v pobočkové síti zajímavý program na rozvoj prodejních dovedností. Mnozí z účastníků absolvovali podobný program poprvé a jejich hodnocení bylo velmi pozitivní nejen po stránce odborné, kde hodnotili použití výukových metod, ale velice kladně hodnotili i osobnosti vybraných lektorů. V průběhu realizace programu, který trval téměř rok, se vytvořila přátelská a otevřená atmosféra mezi vedením Develoru a vedením společnosti Fortuna, což prospělo i další spolupráci na projektu pro oblastní manažery, který jsme realizovali v roce 2008 a který byl zaměřen na rozvoj manažerských kompetencí a koučinku u liniových manažerů. Nejlepším oceněním práce společnosti Develor ze strany Fortuny byla nabídka realizovat tyto programy v našich společnostech na Slovensku, v Polsku i Chorvatsku. V roce 2008 byl realizován projekt rozvoje prodejních dovedností u pracovníků pobočkové sítě na Slovensku a do konce roku ještě budeme společně realizovat projekt rozvoje manažerských dovedností u oblastních ředitelů v Polsku. A pokud vše dopadne dobře, setkáme se ještě u dalších projektů , které připravujeme na vzdělávání našich zaměstnanců."

 • skyEU"Spoločnosť Develor pre našu spoločnosť realizovala tréning Finančné základy pre nefinančných manažérov. Tréning vychádzal z reálnych situácií, s ktorými sa naši zamestnanci stretávajú a bol zameraný na aktívne precvičovanie prostredníctvom biznis simulácie, kde mali účastníci možnosť rozvíjať nadobudnuté teoretické poznatky a zručnosti. V tomto prístupe oceňujem hlavne dobre vybalancovaný pomer teórie a praktického precvičovania.

  V práci trénera sa odzrkadlili najmä dlhoročné skúsenosti z praxe, vďaka ktorým bol účastníkom schopný prezentovanú tému lepšie priblížiť cez množstvo príkladov z praxe. V rámci spolupráce s Develorom veľmi oceňujem ich profesionálny, flexibilný a rýchly prístup, ktorý bol podložený dôsledným pochopením potrieb SkyEurope Airlines."

 • coop jednota"V roku 2008 sme v spolupráci so spoločnosťou DEVELOR vytvorili a zrealizovali tréningový program pre cieľovú skupinu manažérov nákupu kľúčovo zameraný na podporu interpersonálnej efektivity a vyjednávacích zručností. Koncepcia rozvojového systému INSIGHTS nám umožnila efektívne nasmerovať pragmatické tréningové aktivity na podporu a rozvoj požadovaných zručností a spôsobilostí s dôrazom na individualitu jednotlivých účastníkov. Profesionálny prozákaznícky prístup a kvalifikovaný lektor so skúsenosťami v oblasti FMCG boli ďalšími atribútmi, ktoré prispeli k našej spokojnosti a úspešnosti tréningového programu. Ďakujeme a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu."

 • sos_vesnicky"Pokud mohu hodnotit dosavadní spolupráci se společností Develor, musím říci, že je to jedna z nejlepších spoluprací se vzdělávací agenturou, které jsem ve své kariéře zažila. Přístup je hodně individuální. Konzultanti se snaží pochopit atmosféru a fungování svého klienta velmi detailně a tím se stávají partnery. V naší organizaci mělo velmi pozitivní ohlas školení na Insights typologii. Máme zájem o školení postavených na této typologii, vidíme v tom dobrý nástroj pro zlepšení komunikace a vzájemných pracovních vztahů. Velmi přínosné bylo školení na projektový management, kde jsme po přednášce o základech teorie přešli k praktickým příkladům z praxe. Následně jsme z tohoto školení čerpali a čerpáme dosud, hlavně v jednom pro nás velice významném projektu"

 • Zentiva„Zentiva a.s. spolupracuje se společností Develor Training & Consulting od poloviny roku 2005, kdy zvítězila v řádném výběrovém řízení. Spolupráce je zaměřena na školení manažerských (vedení lidí) a základních (komunikace, orientace na cíl) kompetencí pracovníků obchodního úseku (obchodních zástupců, prodejních a produktových manažerů). Společnost Develor realizovala své školící kurzy na základě zadání Zentiva a.s., formulovaného z jejího vzdělávacího programu. Kvalita obsahu kurzů i odborná úroveň jejich vedení byla vždy účastníky hodnocena pozitivně, zejména pro používání interaktivních metod výuky a pro praktické využití školených témat. Školitelé prokazovali mimo odborné erudice rovněž odpovídající jazykovou flexibilitu při realizaci kurzů v zahraničních subjektech Zentiva a.s., neboť školení probíhala nejen v ČR a SR, ale i v baltických zemích a v Rumunsku. Vedle odborných znalostí je ceněn i zodpovědný a vstřícný přístup vedení společnosti Develor a jednotlivých školitelů.“

 • Medeko-e1374771164536„Naša spoločnosť má okolo 100 zamestnancov a okrem dvoch zlievarní sa aktívne zaoberáme aj obchodom s kovmi. Spoločnosť Develor realizovala v tomto roku (2009) Leadership akadémiu pre našich riadiacich pracovníkov a zároveň Sales skills tréning pre našich obchodných manažérov. Obidva tréningy vyplynuli z analýzy tréningových potrieb a boli prispôsobené na naše podmienky. Na časť tohto vzdelávania sa nám podarilo získať príspevok z Národného projektu XI. a to aj vďaka odbornému poradenstvu zo strany Develor. Hodnotenie interaktívnych tréningov účastníkmi bolo nad očakávanie a účastníci vysoko hodnotili aj kvalitu a odborné skúsenosti lektora, ktoré často využíval pri konkrétnych príkladoch, simuláciách či cvičeniach.”

 • U_01Se společností Develor jsme navázali prvně kontakt v roce 2013. Byl nám představen jako vzdělávací partner pro koncernovou společnost v Maďarsku s velice dobrou referencí. Na základě této zkušenosti a prvotních setkání se zástupci společnosti jsme začali aktivně spolupracovat na konci roku 2013. Od té doby jsme vzájemně zrealizovali 1 malý vzdělávací projekt zaměřený na vyjednávání a 2 velké, Talent program a Program nástupnictví a několik workshopů.

  Develor se pro nás stal klíčovým vzdělávacím partnerem a dnes víme, že pokud půjdeme vzájemně do projektu, nešlápneme vedle. Každý projekt začíná společnou diskuzí o cílech zamýšlených projektů a dopadu na business. Vyzdvihujeme schopnost naslouchat klientovi, zjišťovat potřeby krok za krokem a opravdu jim porozumět. Díky tomu, jsme schopni ušít kvalitní a neotřelý program na míru.

  Pokud hledáme vzdělávacího partnera, očekáváme kapku inspirace, nápadu, profesionální přístup, lidskost a spinění toho k čemu jsme se vzájemně zavázali. Toto vše jsme našli, a proto považujeme vzájemnou spolupráci za více než úspěšnou. A co víc, naše zaměstnance realizované programy baví, chtějí v nich být aktivně zapojeni, čímž nám pomáhají pinit cíle, které jsme si stanovili a budovat kulturu společnosti.

  Vzdělávacích společností na trhu je hodně, nicméně my jsme přesvědčeni, že Develor patří mezi ty, které to dělají jinak, moderně, opravdově a hlavně s kýženým efektem.

 • RockPoint"Se společností Develor jsme spolupracovali na projektu zavádění prodejních standardů do naší maloobchodní sítě. Na společnosti oceňuji maximální přizpůsobení tréninkových programů našim potřebám a vysokou profesionalitu lektorů. Za největší přínos pak považuji to, že Develor nám po skončení projektu pomohl s implementací interního systému školení včetně designu jednotlivých kurzů a vyškolení interních lektorů. V současnosti jsme takto schopni si 90% tréninkových potřeb pokrýt sami."

 • teliacall_logo"Se společností Develor jsme spolupracovali v rámci projektu CALL akademie, který byl financován z OP LZZ, od září 2009 do srpna 2012 a který měl za úkol proškolit všechny skupiny zaměstnanců, tím zvýšit jejich kvalifikaci, a nastavit rozvojové plány pro každé oddělení.

  Program každého tréninku byl připraven vždy na základě analýzy potřeb skupiny a byl veden velice záživnou a poutavou formou dialogu s účastníky. Zpětné vazby účastníků byly jednoznačně pozitivní a tréninky skončily splněním všech zadaných úkolů.

  Oceňujeme vstřícný přístup a profesionalitu celého realizačního týmu Develor, především tedy výkon školitelky paní Jany Horákové a ochotu koordinátorky projektu paní Marie Kolínové. Všichni mají bohaté teoretické i praktické zkušenosti, které patřičně využívají.

  Právě z těchto důvodů budeme i v budoucnosti využívat při školení v naší společnosti služeb společnosti Develor, kterou můžeme doporučit jako partnera při poskytování těchto služeb."

 • Johnson_Controls"V letech 2010-2011 společnost DEVELOR proškolila přes 120 našich vedoucích ve výrobě v tréninkovém programu Supervising for Success. Školicí program, jeho osnovy i metodika, byl vytvořen tréninkovým týmem Johnson Controls ve Spojených státech a rolí Develoru tak bylo program redesignovat do českého prostředí a kompletně proškolit.

  Ačkoliv šlo o obsahově náročný a časově nabitý třídenní program, byla naprostá většina účastníků nadšena z toho, že všechna školení byla vedena interaktivní formou a byla maximálně praktická. Účastníci vysoce hodnotili, že si ze školení odnášeli praktické tipy a rady, které mohli okamžitě použít ve své každodenní činnosti a školení tak mělo bezprostřední pozitivní efekt v jejich práci.

  S celkovou prací Develoru a především s lektorem Marcelem Vargaeštokem, který všechna školení vedl, jsme byli velmi spokojeni."

 • 733px-Imperialtobaccologo.svg"Úkolů mnoho, času málo.

  Stejně jako všechny FMCG společnosti i my bojujeme s množstvím úkolů a cílů, které se v definovaném čase zdánlivě nedají zvládnout. A Develor ví, jak na to.

  V přípravné fázi se lektoři Develoru detailně seznámili s naší společností včetně specifik práce našeho prodejního týmu. Na míru šitý trénink pojmenoval všechny příležitosti a zároveň ukázal, jak se v této situaci orientovat. Společně jsme si ukázali, že správné plánování je jedním z klíčových faktorů pro doručování výsledků a vyšší efektivitu. Obchodní zástupci nyní umí lépe pracovat s prioritami a časem, tudíž se nám podařilo odstranit jeden z nejvíce stresujících faktorů práce OZ.

  Stále sice platí, že úkolů je mnoho a času málo, ale už víme, jak to řešit."

 • Se společnSanofi.svgostí Develor jsme spolupracovali na jaře roku 2015 při přípravě dvoudenního setkání 140 manažerů a manažerek z České republiky a Slovenska, jehož cílem bylo zapojit klíčové manažery společnosti do vytváření firemní kultury. Již během prvotního setkání s Janou Meniarovou, Petrem Moravcem a Stanislavem Tichým jsme byli pozitivně překvapeni jejich vysokou profesionalitou, množstvím interaktivních nápadů vycházejících z jejich zkušeností a osobním přístupem. Oceňujeme především precizní přípravu, dodržování dohodnutých termínů a výstupů, přátelskou komunikaci a na míru ušité řešení našim potřebám, které mnohdy předčilo naše očekávání.

 • 733px-Imperialtobaccologo.svg"Práce obchodních zástupců je na bázi neustálého pohybu v terénu a udržet pozornost kolegů při školení „za zavřenými dveřmi konferenční místnosti“ byl vždy nadlidský výkon. Zážitkový program od Develoru zajistil pozornost všech účastníků, zábavnou a nenásilnou formou pomohl jednotlivcům definovat oblasti na které se zaměřit. Školení bylo hodnoceno jako jedno z nejlepších za uplynulá léta."

 • Slovak Telekom“So spoločnosťou Develor spolupracujeme dlhodobo v rôznych oblastiach rozvoja našich zamestnancov, či už sú to štandardné pravidelné tréningy pre novo nastupujúcich zamestnancov, alebo rozvojový program, ktorý bol "ušitý na mieru" supervízorom a trénerom nášho centra služieb zákazníkom, alebo aj séria programov Insights prispôsobená špecifikám nášho veľkoobchodného biznisu pre account manažérov. Oceňujem flexibilitu celého tímu spoločnosti pri poradenstve a tvorbe tréningov a hlavne skúsenosti trénerov s reálnym firemným životom a praxou. Spoločnosť sa nebojí isť do nových oblastí rozvoja a vie sa dobre adaptovať na podmienky v spoločnosti zákazníka. A v neposlednom rade.... je vidieť, že pre trénerov je realizácia a tvorba tréningov nielen prácou, ale aj zábavou.”

 • Edenred"Edenred s Develorom spolupracuje od júna 2010 na rozvoji manažment tímu. Develor sme si vybrali na základe odborných znalostí a profesionálneho prístupu, ale najmä vďaka tomu, že dokázali dobre načúvať našim potrebám a adaptovať svoje riešenia na špecifiká našej spoločnosti. Mal som už dobré skúsenosti z programu Insights do tímovej efektivity z inej krajiny, ale spoločnosť Develor Slovakia dokázala prispôsobiť svoje riešenia a tréningy potrebám našej organizácie a pomohli nám zvládnuť rozmanité organizačné výzvy.

  V roku 2011 sme v spolupráci s Develorom realizovali tréningový program pre manažérov. Implementovali sme 360° spätnú väzbu, ktorá nám pomohla zadefinovať priority, vytýčiť jednotlivé rozvojové potreby manažérov a pomôcť im vystavať individuálne rozvojové programy.

  Paralelne s týmto procesom Develor v roku 2011 realizoval tréning predaja pre náš sales tím a tréning koučingu pre sales manažérov. V minulosti sme často realizovali rôzne typy tréningov predaja, ktoré však mali len slabé výstupy a slabú následnú implementáciu akčných plánov.

   S prístupom, ktorý sa nezameriava len na sales tréning ale aj na špeciálny tréning pre sales manažérov, je založený na obsahu sales tréningu pre predajcov v teréne a na technike spätnej väzby, cíti tím predajcov väčšiu podporu a vidí konzistentnosť medzi tréningovým plánom a pravidelnými stretnutiami s manažérmi, kde dostávajú spätnú väzbu, Sales manažéri sa zároveň naučili ako realizovať debríf so sales tímom po predajnej návšteve a ako podporovať výkon sales tímu.

  Develor ukázal, že má veľkú kapacitu podporovať organizáciu na úrovni manažmentu aj predaja."

 • Sony-e1374769801525"Develor s námi spolupracuje v oblasti tréninkových programů pro zaměstnance podporujících změnu firemní kultury v rámci regionu Sony Central Europe. Od začátku naší spolupráce se podíleli jak na vytváření tak na vyškolení daných školení a prokázali profesionalitu, inovativní přístup a vysokou kvalitu školících dovedností. Zahrnuli jsme je také do několika teambuildingových programů, které nám pomohly budovat dobrého týmového ducha mezi našimi zaměstnanci, kteří všechny akci hodnotili velmi pozitivně. Těšíme se na další spolupráci se společností Develor."

 • BAWAG"Společnost Develor pro nás připravila Rozvojový program pro zaměstnance retailu, jednalo se o tréninky „ušité přímo na míru” pro naše zaměstnance. Tento program zahrnoval školení zaměřená na typologii, zákaznickou orientaci, prodejní dovednosti i kurzy pro manažery. Oceňujeme profesionální přístup lektorů, kteří dokázali zcela přirozeně a spontánně přenést zaujetí pro dané téma i na účastníky kurzů. Program každého tréninkového programu byl připraven vždy na základě analýzy potřeb skupiny a na základě zpětné vazby z předcházejícího cyklu. Kurzy byly vyvážené z hlediska teorie i praxe, nebyly monologem lektora, ale naopak byly vedeny velice záživnou a poutavou formou dialogu s účastníky, základní znalosti a dovednosti byly procvičovány na praktických příkladech. Příprava, realizace i hodnocení jednotlivých kurzů bylo na vysoké úrovni. Jsme spokojeni s komunikací a flexibilitou spolupráce s firmou Develor."

 • Gefco_seul_rvb"Se společností DEVELOR jsme spolupracovali od roku 2010 na přípravě několika školení a jednoho teambuildingu. S kvalitou školení a úrovní spolupráce jsme byli velice spokojeni a to je také důvod, proč předpokládáme, že budeme se společností DEVELOR spolupracovat i nadále. Ze své pozice HR koordinátora zodpovědného za vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců mohu společnost DEVELOR jako dodavatele vřele doporučit."

 • prva-stavebna-sporitelna-logo

  "Prvá stavebná sporiteľňa, a s. spolupracovala s firmou Develor už na viacerých rozvojových témach. Vždy znovu sa presviedčame o ich profesionálnom prístupe, ktorý nie je zameraný len na odprezentovanie danej problematiky na tréningoch. Vyhovuje nám podnetná komunikácia pri príprave tréningov, prevedenie tréningov, ale aj následné výstupy a odporúčania pre ďalšie kroky. V roku 2009 a 2010 sme s firmou Develor spolupracovali na príprave našich vedúcich zamestnancov na zvládnutie role hodnotiteľov v rámci zavádzania MbO vo firme. Pri príprave tréningov vysoko hodnotíme spoluprácu s pani Kingou Novotnou a lektorkou pani Martinou Georgievovou. V prvej fáze nám pomohli pri príprave manažérov na „nastavovanie MbO-cieľov“ ako tímových, tak aj individuálnych. Na tréningoch sa pani Georgievovej podarilo dosiahnuť u účastníkov pochopenie princípu „kaskádovania cieľov“, ako aj jeho nacvičenie na príkladoch z ich vlastnej praxe. Na následnom workshope si vzala lektorka na seba rolu moderátorky a pomáhala budúcim hodnotiteľom rozdiskutovať najdôležitejšie otázky, zodpovedať si na jednotlivé nejasnosti a zjednotiť si rozdielne názory a prístupy. Na ďalšom tréningu, ktorý sme realizovali tesne pred realizáciou MbO-hodnotiacich rozhovorov, pani Georgievová precvičila s manažérmi nielen prípravu a realizáciu hodnotiacich rozhovorov, ale prebrala s nimi aj jednotlivé úskalia, ktoré na hodnotiteľov čakajú. Po uskutočnení hodnotiaceho procesu vo firme nám pani Kinga Novotná a pani Martina Georgievová pomohli pri zrealizovaní a vyhodnotení priebehu MbO-hodnotenia pomocou dotazníku smerovaného ako na hodnotiteľov, tak aj na hodnotených zamestnancov. Ich podnety, pripomienky a výstupy z prieskumu nám pomohli pri realizovaní zmien, ktoré sme do nášho hodnotiaceho systému následne vniesli. Na prístupe firmy Develor sa nám páči ich komplexný prístup a „doťahovanie vecí až do konca“. Chvályhodná je taktiež ich snaha o vyhodnocovanie efektívnosti spoločnej práce."

 • adidas"Spolupráci se společností Develor jsme začali již v roce 2005. Oceňujeme jejich osobní přístup, ochotu a flexibilitu při organizaci tréninků, profesionalitu a vysoké nasazení trenérů, kteří při přípravě tréninků vycházejí z potřeb společnosti a zaměstnanců a obsah tréninků propojují se zkušenostmi z praxe. Mezi realizované tréninky patří například Prodejní dovednosti obchodního týmu a zákaznického servisu, Prezentační schopnosti, Time Management a v letošním roce 2009 tréninky Leadership skills ve spojení s Insights osobnostní typologií.

  Dále společnost Develor již od roku 2005 postupně rozvíjí manažerské schopnosti našich vedoucích prodejen a pomáhala nám při úspěšném zavádění interního systému trénování prodejních dovedností personálu prodejen (Train The Trainer).

  Je nám potěšením spolupracovat se společností Develor na rozvoji našich zaměstnanců a těšíme se i na další nová školení do budoucna."

 • Slovak Telekom„Z rozvojovej aktivity pre interných trénerov prostredníctvom Development centra mám výborný pocit. Priemerná trénerská prax v našom tíme sa pohybuje na úrovni približne 5 - 6 rokov. Účasť na štandardizovaných tréningoch zaznamenávala v uplynulých rokoch striedavý úspech. Reálny dopad na požadovaný výkon trénerov sme nemali úplne pod kontrolou. Development centrum, navrhnuté spoločnosťou DEVELOR, nás prinútilo postupovať systematicky. Prvou kľúčovou etapou bolo zadefinovanie trénerských kompetencií. V rámci workshopu, ktorý viedla konzultantka z DEVELORU, sa nám podarilo vytvoriť kompetenčný model nášho trénera - konečne niečo reálne, hmatateľné, uchopiteľné. Meranie aktuálneho stavu trénerských kompetencií sme realizovali cez 3 kľúčové úlohy. Tie vychádzali z reálnych úloh, ktoré naši tréneri každodenne plnia. Išlo o individuálny trénersky blok na tému, ktorú si zvolil sám tréner, skupinovú úlohu a časť venovanú otázkam a odpovediam na overenie teoretických základov učenia dospelých. V rámci každej úlohy sme mali namapované sledované kompetencie.

  V roli pozorovateľov a hodnotiteľov pôsobili okrem externých partnerov aj supervízori trénerských tímov. Zaujímavý priestor na rozvoj a výzvu pre supervízorov poskytlo aj písanie individuálnych hodnotiacich správ. Objektivitu sme pomohli zabezpečiť aj dobrou kalibráciou všetkých hodnotiteľov pred realizáciou samotného Development centra. Okrem identifikácie rozvojových oblastí nám Development centrum vytvorilo skvelé podmienky pre post integračné zdieľanie trénerských skúsenosti, vzájomné porovnanie, inšpiráciu a budovanie vzťahov. Potešilo ma, že tréneri od úplného začiatku pristupovali k aktivite disciplinovane, s rešpektom a snahou ukázať to najlepšie, čo v nich je. K tomuto prístupu dopomohlo cielené vedenie komunikačnej kampane v rámci prípravy na DC za aktívnej podpory Develoru. Akceptácia rozvojových oblastí vytvára predpoklad pre úspech ďalšej aktivity - práci na zadefinovaných cieľoch a postupné zdolávanie akčných krokov, ktoré smerujú k ich naplneniu. Akceptáciu výstupov z DC sme zabezpečili prostredníctvom individuálnych konzultácií s konzultantkou Develoru, čo zvýšilo lepšie prijatie spätných väzieb vďaka nestrannosti externého konzultanta. V ďalšej etape budú dôležitú úlohu zohrávať práve supervízori tímov - bez pravidelného focusu, ďalšej komunikácie a kontroly by všetka doteraz vykonaná práca bola odsúdená na neúspech. Aj vďaka DC majú naši supervízori dostatočné návody, ako ďalej pracovať s trénermi. Reálny posun v oblasti sledovaných kompetencií sa nám, verím, podarí potvrdiť ďalším Development Centrom.

  Veľká vďaka patrí nášmu externému partnerovi, spoločnosti Develor, zastúpenej Martinou Geogievovou, ktorá výborne orchestrovala celú aktivitu a výrazným spôsobom posunula naše know-how.”

   
 • jena_logo“V roce 2011 se naše společnost JENA - nábytek, s.r.o. zapojila do projektu Evropské Unie - OPPA (Evropský sociální fond, Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti). Tento vzdělávací program nám umožnil rozšířit vzdělání našich zaměstnanců pražské pobočky JENA-nábytek. Díky všem školením prováděných odbornými lektory společnosti DEVELOR Czech s.r.o. zejména Tomášem Brabcem, se nám podařilo výrazně zvýšit odbornost našich prodejců. Navíc tato školení sklidila velký úspěch i u samotných zaměstnanců společnosti, kteří velmi pozitivně vnímali svůj rozvoj v odborných znalostech sortimentu a zároveň i v oblasti prodejních a osobnostních dovedností. Školení v oblastech komunikace, asertivita, prodejní dovednosti nám přineslo velké zlepšení při obsluze našich zákazníků. Za účastni Tomáše Brabce jsme nastavili kompetenční modely všem zaměstnancům. Díky tomu můžeme dlouhodobě měřit a hodnotit výkon každého zaměstnance. Děkujeme lektorům společnosti Develor za kvalitní přednášky a paní Marii Kolínové za pomoc při koordinaci a přípravě školících materiálů.”

 • Vincipark“Po rôznych školeniach viacerých firiem som stále očakával, či to nebude premárnený čas, školenie kvôli školeniu, či to niečo prinesie pre účastníkov. Mal som pocit, že veľakrát sa prednášané informácie ťažko uplatňujú, používajú v reálnej práci. Aj preto som sa vždy ťažko rozhodoval k tomu, aby som sa na nejakom školení zúčastnil, strávil čas. Po absolvovaní tréningov od Develoru však musím potvrdiť, že patrili k tým, ktoré podľa môjho názoru obohatili a rozvinuli pohľad zamestnancov na seba, kolegov a aj obchodných partnerov a pozitívne ovplyvnili aj ich pracovne návyky. Veľmi dôležitým článkom školenia, okrem obsahu, je aj školiteľ. A aj v tomto sa Develor ukázal v dobrom svetle. Jednoducho nesklamal.“

 • Reckitt-Benckiser-logo"Společnost Develor poskytuje vzdělávání v oblasti soft skills pro Reckitt Benckiser od prvního čtvrtletí roku 2009, kdy úspěšně prošla řádným výběrovým řízením dle striktních regulí evropských dotačních fondů OPPA. Poskytovaná školení jsou v rozsahu 34 školících dnů. Na všechna školení, která společnost Develor dosud uskutečnila jsou velmi kladné ohlasy od absolventů školení a dle jejich slov se aktivně zajímají o další. Spolupráce od počátku probíhá velmi profesionálně a společnost Develor je aktivní při tvorbě a specifikaci obsahu jednotlivých školících modulů tak, abychom se co nejvíce přiblížili konkrétním požadavkům účastníků tréninků i jejich nadřízeným. Oceňujeme kvalitu jednotlivých trenérů, kteří mají nejenom teoretické, ale i bohaté praktické zkušenosti. Aplikace probíraných témat na problematiku naší společnosti umožňuje okamžité přenesení nabytých znalostí do praxe."

 • bel_syry"Společnost BEL pořádala v září 2011 BEL Central Europe Management Convention 2011, jejíž součástí byly i teambuildingové aktivity pro cca 80 lidí z Čech a Slovenska. Svou nabídkou nás oslovila společnost Develor již od samého začátku. Profesionálním zpracováním nabídky, stejně tak i chováním vyhráli výběrové řízení, kterého se zúčastnilo bezmála 10 společností působících v oboru vzdělávání a teambuildingových aktivit. Rádi bychom zdůraznili až nevídanou kombinaci flexibility ve vytváření samotného konceptu teambuildingu, stejně tak jako jakýsi „šestý smysl” při odhadování a následném naplňování našich potřeb. Představitelé Develoru tím podtrhli svou profesionalitu a excelentní schopnost vytvořit výborný program na míru naší společnosti. Develor je pro nás společností, na kterou se určitě v budoucnu obrátíme znovu a velmi rádi ji doporučíme dalším. Stejně tak, jako desítky jiných firem poskytly na Develor velmi pozitivní reference nám, i naše společnost se tak od září tohoto roku připojuje do dlouhé řady spokojených klientů Develoru!"

 • cabot_logo_detail

  S firmou Develor spolupracujeme v naší firmě již více než 5 let. Po letech naší spolupráce velice ráda oceňuji význam Develoru při utváření naší kultzry po změně vedení a stylu řízení, která u nás probíhala v minulých letech. Na základě výborných zkušeností, které jsme měli s Develorem při outdoorovém programu pro pracovníky provozu, jsme se rozhodli pro Develor jako partnera v našem rozsáhlém vzdělávacím projektu. Projekt trval dva roky, témat tréninků byl nespočet, většina z nich byla zaměřena na komunikaci, leadership, osobnostní rozvoj. Během inspirativních workshopů jsme nastavili spoustu nových firemních procesů. Management firmy prošel 360 zpětnou vazbou, na jejímž základě mohl participovat na sebou vybraných programech rozvoje leadershipu. Pro specialisty a administrativu byl základem jejich rozvoje systém osobnostní typologie Insights Discovery. Hlavním lektorem projektu byl p. Petr Moravec, ale velmi přínosná byla i velká variabilita dalších lektorů, mezi nimiž těmi nejvíce frekventovanými jmény byla p. Aneta Končulová (roz. Langerová), Paul Whitaker, Sebastien Martineau, Tomáš Hrouda, David Fojtík. Pan Vladimír Stejskal u nás působil také jako konzultant v oblasti bezpečnosti práce a pomáhal nám s velmi těžkou změnou přístupu k bezpečnosti. Nezapomenutelnou je práce s Petrem Moravcem na týmovém definování principů bezpečné práce, které nás budou provázet jak obsahem tak vizuálně snad navždy. Neocenitelná byla komunikace se zázemím Develoru. Pružnost, proaktivita i vysoká odborná erudice jsou hlavní rysy p. Jany Meniarové, která náš vzdělávací projekt administrovala a zařizovala organizaci tréninků ze strany dodavatele. Co hodnotím jako velkou přidanou hodnotu, a proč bych Develor vždy ráda doporučila, byla kreativita lektorů, názornost výkladu, velká praktičnost, vysoký podíl participace účastníků, příprava před tréninkem, neocenitelný zájem o vývoj ve firmě po ukončení jednotlivých bloků a zájem směřovat další tréninky ku prospěchu dalšího firemního rozvoje.

 • schneider-electric-e1374493143930"...Prvú skúsenosť so spoločnosťou Develor som mala pri organizovaní firemného stretnutia Schneider Electric, ktorého hlavnou myšlienkou bolo podporiť tímovú súdržnosť. Na základe popisu potrieb našej spoločnosti a našich očakávaní, spoločnosť Develor navrhla Osobnostnú farebnú typológiu Insights, ktorá bola obsahovo, organizačne a jazykovo (kvôli cudzincom) pripravené presne podľa našich potrieb, počtu účastníkov a možnostiam lokality, v ktorom sa firemné stretnutie konalo. Tréning Insights viedli tréneri Kinga Novotná, Milan Zekucia, Martina Georgievová, Vladimír Rýpal a Dana Nemčická, ktorí dokázali účastníkov zaujať a inšpirovať k pochopeniu samého seba a svojich kolegov. Po skončení firemného stretnutia som obdržala pozitívnu spätnú väzbu nielen od zamestnancov, ale aj od manažmentu našej spoločnosti. Spoločnosť Develor navrhla aj druhú časť programu, ktorou bola outdoorová aktivita, ktorá bola takisto spracovaná na veľmi kvalitnej úrovni. Po prvej pozitívnej skúsenosti som oslovila spoločnosť Develor aj pri zabezpečení školenia Prezentačných zručností pre vybraných zamestnancov, ktorí prezentujú pred externým publikom. Školiteľkou tohto školenia bola pani Martina Georgievová, ktorá dokáže pútavou formou spojiť teoretickú časť s praxou. Oceňujem jej profesionalitu a čas už pri samotnej príprave školenia, samozrejme realizáciu a jej okamžitú spätnú väzbu pre účastníkov počas praktických cvičení. Hodnotenie účastníkov tohto školenia mi opäť potvrdilo, že v prípade ďalšieho rozvoja našich zamestnancov sa rada obrátim aj v budúcnosti s dôverou na spoločnosť Develor."

 • Czech_Airlines_logo„Přednáška o výstupu Davida Fojtíka na Mount Everest je naprosto jedinečným tréninkovým i osobním zážitkem. Nejen, že Mount Everest zdolala jen hrstka současníků, takže živé vyprávění o tom je zcela ojedinělá příležitost, David Fojtík navíc vynikajícím způsobem přirovnává svůj výstup k situacím, na které narazíte v každodenním manažerském životě. Jako současný majitel a ředitel úspěšné vzdělávací firmy a dřívější dlouholetý manažer Procter & Gamble má k tomuto propojení více než vynikající kvalifikaci. Poutavé vyprávění o výstupu na hranici života a smrti, které je protkáno nádhernými snímky Himalájí, patří k těm zážitkům, na které se jen tak nezapomíná. Vřele doporučuji všem manažerům, kteří hledají novou inspiraci do další práce, nebo těm, kteří se domnívají, že už všechno viděli a nic je nepřekvapí…”

 • novartis"Se společností Develor spolupracujeme v rámci projektu kontinuálního vzdělávání zaměstnanců v rámci Business Unit Oncology od roku 2008. Začínali jsme projektem Insights pro manažery, následně pro všechny zaměstnance kanceláří a konečně celého prodejního týmu (2009). Naše vzájemná spolupráce probíhala nadále se členy prodejního týmu, a to v roce 2010 „Vyjednávání s obtížným klientem“ a následně screeningem komunikačních kanálů, zvyklostí a mezitýmové spolupráce nazvaným „Sociomapping týmu“ v roce 2011 (byli zahrnuti všichni, kdo přicházejí do vzájemného kontaktu, včetně kanceláře).

  Po celou dobu spolupráce nám společnost Develor vycházela vstříc, jak v rámci organizace, tak i v náplni školení. Náš tým je velice různorodý, potkávají se tam lidé různého věku, zkušeností, vzdělání, osobností a mající za sebou celou škálu různých tréninků ve své profesionální kariéře. Školitelé společnosti Develor byli a jsou schopni přizpůsobit se této různorodé skladbě týmu a dokáží je zaujmout, zapojit a udržet si jejich pozornost.

  Poslední zmíněný projekt, Sociomapping týmu, nám ukázal jiný pohled na situaci v jednotlivých týmech, mezitýmovou spolupráci a úroveň komunikace mezi lidmi stojícími mimo pevně vytvořené týmy. S tréninkem jsme byli velmi spokojeni a natolik nás zaujal, že chceme příští rok realizovat toto školení ještě jednou, abychom mohli s ročním odstupem zhodnotit posuny jednotlivých týmů a zároveň celé Business Unit Oncology jako celku."

 • allianz"Komplexný rozvojový program od spoločnosti Develor Slovakia pre operátorov call centra mal pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a výrazne podporil predajné zručnosti našich operátorov. Tréningy "ušité priamo na mieru" našim operátorom boli odrazom konkrétnych skúseností trénerov spoločnosti Develor Slovakia v oblasti poisťovníctva a telefonického predaja i servisu. Ich tréningové a koučingové služby budeme radi využívať i naďalej."

    .
 • KB_logoSpolečnost Develor se v roce 2013 spolu se zástupci Komerční banky a.s., útvaru Vzdělávání, podílela zejména na projektu Corporate Academy. Jak vyplývá z názvu, tréninkový koncept byl zaměřen na rozvoj kompetencí v segmentu Corporate. Zástupci společnosti Develor byli do projektu zapojeni již v jeho počátku a podíleli se jak na jednání se zadavatelem a přípravě ale také na samotné realizaci. Během jednání se zadavatelem projektu oceňuji zejména organizaci efektivních workshopů, kde lektor společnosti Develor facilitoval workshop a zpracovával zprávu z něj. Následná příprava tak mohla lépe cílit na rozvojové oblasti, které byly plně v souladu se zájmy zadavatele. Pokud jde o následnou přípravu, Develor opět prokázal vysokou profesionalitu a flexibilitu, kdy jednal s několika útvary napříč bankou a vystupoval v roli "vedoucího projektu". Na samotné realizaci se podíleli zejména lektoři Tomáš Brabec, Stanislav Tichý a Attila Csergö. Lektoři jsou účastníky velmi dobře přijímání, tento úspěch připisuji zasazení celého projektu do kontextu banky, čehož byl Develor schopen také díky intenzivní spolupráci během přípravné fáze Corporate Academy. Lektoři jsou empatičtí, neváhají otevřít nepopulární témata a účastníkům "nedají nic zadarmo". Se společností Develor spolupracujeme také na zaškolení interních lektorů v KB. Pro úspěšnou odezvu a viditelný výsledek budeme v Lektorských dovednostech s Develorem spolupracovat i v následujícím období.